KOMPT s, , senagat monitory, , s,.

KOMPT

 

  • Ekranyň ölçegi : 12 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768
  • Önümiň ululygy: 317 * 252 * 62mm
 • 15 ″ senagat duýgur ekrany kompýuter kompýuterine gözegçilik edýär

  15 ″ senagat duýgur ekrany kompýuter kompýuterine gözegçilik edýär

  Haryt modeli: CPT-150M-KBC3A01

  Ekranyň ululygy: 15 dýuým

  Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768

  Uminagty: 350 cd / m2

  Önümiň ululygy: 378 * 305 * 66mm

  Görüş aralygy: 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10)

 • 13.3 Senagat önümçiligi pudagy üçin ähli kompýuterler

  13.3 Senagat önümçiligi pudagy üçin ähli kompýuterler

  13.3 dýuýmlyk birmeňzeş kompýuterlerimiz, tizligi we meseläni gaýtadan işlemegiň netijeliligini üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli prosessorlar we uly göwrümli ýat bilen enjamlaşdyrylandyr.Şol bir wagtyň özünde, maglumatlary we iş interfeýslerini görkezeniňizde aýdyň wizual tejribäňizi üpjün etmek üçin ýokary çözgütli displeý bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, önümlerimiz dürli enjamlaryň we daşarky birikmeleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin USB, HDMI, Ethernet we ş.m. ýaly birnäçe interfeýsleri üpjün edýär.

 • 10.1 dýuýmlyk “IP65” suw geçirmeýän monitory bolan senagat monitory duýgur ekrany

  10.1 dýuýmlyk “IP65” suw geçirmeýän monitory bolan senagat monitory duýgur ekrany

  Senagat gözegçisiniň duýgur ekrany (Içerki önümçilik displeýi) IP65 Suw geçirmeýän oturdylan monitor bilen

  Islendik senagat gurşawynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen bu oturdylan kompýuter, ygtybarly we çydamly çözgüt gözleýänler üçin amatlydyr.Gurluşyk we suw geçirmeýän dizaýny bilen, açyk şertlerde, zawodlarda, ammarlarda we agyr şertleriň adaty bolan beýleki senagat şertlerinde ulanmak üçin amatlydyr.

  Senagat paneli PC sensor ekrany aňsat nawigasiýa we işlemek üçin sensor ekrany görkezýär.Uly ekrany, amallaryňyz barada hakyky wagtda habarly bolup, ulgamyň ýagdaýyny aýdyň görkezýär.Mundan başga-da, onuň bir bölek dizaýny, ulgamyňyz üçin birnäçe komponent satyn almak, wagt we pul tygşytlamak barada alada etmegiň zerur däldigini aňladýar!

 • Senagat duýgur ekrany görkeziji monitor kompýuter

  Senagat duýgur ekrany görkeziji monitor kompýuter

  KOMPTSenagat monitorlarynyň diapazony, dürli senagat gurşawynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin senagat monitorlary, senagat kompýuter monitorlary, senagat displeýleri we senagat duýgur ekranlary ýaly açar sözleri öz içine alýar.24/7 işletmek ukyby bilen bu monitorlar gaty senagat gurşawyna garşy durmak üçin gurulýar we ajaýyp ýylylyk ýaýramagy üçin alýumin garyndysyndan gurulýar.

 • Senagat Mini HK Kompýuter |Kiçijik forma faktor kompýuterleri-KOMPT

  Senagat Mini HK Kompýuter |Kiçijik forma faktor kompýuterleri-KOMPT

  Senagat kiçi kompýuterleri
  COMPT tarapyndan öndürilen senagat kiçi kompýuter, NUC, Mini-ITX we ownuk forma faktorly anakartlaryň töwereginde döredilen kiçijik forma faktor.Janköýerliksiz kiçi kompýuter enjamlarymyzda öňdebaryjy önümçilik berkitmeleri we passiw sowadyş tehnologiýasy bar.Gaty ýerlere ýerleşdirmek üçin döredilen, kiçi mini kompýuter ygtybarly we gaty.Talaplaryňyza laýyk Intel we AMD prosessor opsiýalaryny we köp I / O hödürleýäris.

 • Çalt ýylylyk ýaýramagy kiçi senagat gözegçiligi, goşmaça I3 I5 I7 J6412

  Çalt ýylylyk ýaýramagy kiçi senagat gözegçiligi, goşmaça I3 I5 I7 J6412

  Çalt ýylylyk paýlanyşy kiçi senagat gözegçiligi esasy ulgamymyz bilen tanyşdyrmak.Bu öňdebaryjy enjam, ajaýyp öndürijiligi we deňsiz-taýsyz netijeliligi bilen senagat dolandyryş ulgamlaryny özgertmek üçin döredildi.Zawodyň awtomatlaşdyrylmagy, prosese gözegçilik ýa-da beýleki önümçilik goşundylary üçin ygtybarly çözgüde mätäçligiňiz bolsun, esasy kararymyz esasy karar.

 • 11.6 Inç Senagat duýgur ekrany Kompýuteriň ekrany monitor PC

  11.6 Inç Senagat duýgur ekrany Kompýuteriň ekrany monitor PC

  • Ekranyň ölçegi: 11,6 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1920 * 1080
  • Uminagty: 300 cd / m2
  • Reňk kwantiti : 16.7M
  • Kontrast: 1000: 1
  • Görüş aralygy: 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10)
  • Ekranyň ölçegi: 257 (W) × 144,8 (H) mm
 • Senagat fanatsyz oturdylan kompýuterler kompýuter öndürijisi

Senagat kompýuterleri häzirki zaman senagatynda möhüm rol oýnaýar.Awtomatlaşdyryş gözegçiligi, maglumat toplamak ýa-da gözegçilik ulgamlary üçin kompýuter enjamlaryny gözleýärsiňizmi, ygtybarly üpjün edijini saýlamak taslamaňyzyň üstünlikli bolmagyny üpjün etmek üçin ilkinji ädimdir.
Senagat kompýuter üpjün edijisini gözläniňizde, ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmaty berip biljek ygtybarly, hünärmen hyzmatdaş tapyp bilersiňiz.

1. Senagat kompýuter üpjün edijileriniň ähmiýetine düşünmek
Senagat kompýuterleri senagat awtomatizasiýasy we akylly önümçilik üçin esasy enjamlaryň biridir we önümçilik liniýasynyň kadaly işlemegi üçin onuň durnuklylygy we ygtybarlylygy möhümdir.Şonuň üçin ygtybarly senagat kompýuter üpjün edijisini saýlamak, öndürijiligi ýokarlandyryp we şowsuzlyk derejesini peseldip biljek ýokary hilli önümleri we hünär tehniki goldawyny almagyňyzy üpjün edip biler.

2. Professional üpjün edijini saýlaň
önümiň hili: Ilki bilen üpjün edijiniň önümleriniň hiline üns bermeli.Önümleriniň degişli ülňülere we aýratynlyklara laýyk gelýändigini ýa-da degişli şahadatnamadan geçendigini anyklaň.Hil önümleri önümçilik liniýaňyzyň durnukly işlemegini üpjün edip biler we şowsuzlygy we iş wagty azaldyp biler.
b Tehniki goldaw: senagat kompýuterlerini ulanmak professional tehniki goldawy talap edýär.Ygtybarly üpjün ediji, önümi gurnamak, işe girizmek, tehniki hyzmat etmek we döwrebaplaşdyrmak ýaly öz wagtynda we hünär tehniki goldaw hyzmatlaryny bermelidir.Ulanyşda kynçylyklar ýüze çykanda öz wagtynda çözgüt tapyp biljekdigiňizi üpjün edip biler.
c Möhüm baha: Önümiň hili we tehniki goldawdan başga-da, baha üpjün edijini saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly faktorlaryň biridir.Dürli üpjün edijileriň bahalaryny deňeşdirip, olaryň nyrh strategiýalaryna düşünmeli.Elýeterli bahasy we pul üçin gowy bahasy bolan üpjün edijini saýlamak, pul tygşytlap we girdejiligiňizi ýokarlandyryp biler.
d Korporatiw abraý: Netijede, üpjün edijiniň korporatiw abraýyna seretmeli.Işewürlik taryhyny, müşderileriň synlaryny we pudagyň abraýyny bilmek, olaryň ygtybarlydygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge kömek edip biler.Gowy abraýly üpjün edijini saýlamak bilen, has ygtybarly önümleri we hyzmatlary aljakdygyňyza ynanyp bilersiňiz.

3. Gowy abraýly üpjün edijileri tapyň
Google-da 'senagat kompýuter üpjün edijileri' gözläniňizde, diňe bir ýokary derejeli üpjün edijilere üns bermän, müşderileriniň pikirlerine we abraýyna üns bermeli.Müşderileriň bahalaryna we synlaryna seredip, üpjün edijiniň abraýy we hyzmatyň hili barada has gowy düşünje alyp bilersiňiz.

4. Senagat kompýuter üpjün edijileri maslahat berilýär
Bazarda siziň ünsüňize mynasyp ajaýyp senagat kompýuter üpjün edijileri bar.Ine, maslahat berilýän üpjün edijilerimiziň käbiri:

[KOMPT]: Bu üpjün edijiniň durnukly we ygtybarly önümiň hili we amatly bahasy bolan senagat kompýuterlerini öndürmekde 10 ýyllyk tejribesi bar.Professional tehniki goldaw hyzmatlaryny beriň, dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp bilersiňiz.

[Advantech]: Bu üpjün ediji senagat awtomatlaşdyryş pudagynda ýokary abraýdan peýdalanýar we senagat kompýuter önümleri dürli önümçilik ugurlarynda giňden ulanylýar.Tehnologiki innowasiýa we önümi ösdürmäge ünsi jemleýärler we size iň täze tehnologiýa we çözgütler bilen üpjün edip bilerler.

[Siemens]: Bu üpjün ediji, ýokary hilli önümleri we hünär hyzmatlary bilen müşderileriň ynamyny gazandy.Satuwdan öňki maslahat beriş we satuwdan soňky hyzmatyň doly toplumyny üpjün edýär, bu bolsa ulanmak prosesinde iň gowy tejribe almagyňyzy üpjün edip biler.

Aboveokardakylar, sanalan senagat kompýuter üpjün edijileriniň diňe käbir mysallary, zerurlyklaryňyza we hakyky ýagdaýyňyza görä saýlap bilersiňiz.