• Senagat kompýuterinde birmeňzeş alýuminiý garyndy gurluşy, janköýerleriň doly ýapyk dizaýn shemasy ýok, enjamyň az sarp edilişi, ykjam görnüşi, dürli gurşaw we senagat önümleri üçin ýörite döredilen, agyr şertlerde uzak wagtlap durnukly işlemegi üpjün edip biler. .

   

  • Model: CPT-120P1BC2
  • Ekranyň ölçegi : 12 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768
  • Önümiň ululygy: 317 * 252 * 62mm
 • 13.3 Senagat önümçiligi pudagy üçin ähli kompýuterler

  13.3 Senagat önümçiligi pudagy üçin ähli kompýuterler

  13.3 dýuýmlyk birmeňzeş kompýuterlerimiz, tizligi we meseläni gaýtadan işlemegiň netijeliligini üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli prosessorlar we uly göwrümli ýat bilen enjamlaşdyrylandyr.Şol bir wagtyň özünde, maglumatlary we iş interfeýslerini görkezeniňizde aýdyň wizual tejribäňizi üpjün etmek üçin ýokary çözgütli displeý bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, önümlerimiz dürli enjamlaryň we daşarky birikmeleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin USB, HDMI, Ethernet we ş.m. ýaly birnäçe interfeýsleri üpjün edýär.

 • 10.4 dýuým senagat paneli PC |Duýgur ekran kompýuter-COMPT

  10.4 dýuým senagat paneli PC |Duýgur ekran kompýuter-COMPT

  • Haryt ady :10.4 dýuým senagat paneli kompýuter
  • Ekranyň ululygy: 10,4 dýuým
  • CPU: Intel®Celeron J4125 2.0GHz
  • Karary: 1280 * 800
  • RAM: 4G (MAX 8GB)
  • ROM: 64G SSD ional Goşmaça 128G / 256G / 512G)
  • Ulgam: Deafult Windows 10 (Windows 11 / Linux / Ubuntu OPTIONAL)
 • 12.1 dýuým j4125 duýgur ekranly kompýuterler bilen 10 bal kuwwatly senagat kompýuter

  12.1 dýuým j4125 duýgur ekranly kompýuterler bilen 10 bal kuwwatly senagat kompýuter

  TheKOMPT12.1 dýuýmlyk J4125 duýgur ekranly 10 ballyk kuwwatly senagat kompýuter, dürli önümçilik programmalary üçin ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy hödürleýär.

  Dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin oňat çydamlylygy we ygtybarlylygy bilen ýokary duýgur we takyk duýgur tejribe hödürleýär.

   

  • Model: CPT-121P1BC2
  • Ekranyň ölçegi : 12.1 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 800
  • Önümiň ululygy: 322 * 224.5 * 59mm
 • Ekranyň çözgüdi 1280 * 1024 bilen 17 dýuým J4125 kompýuter senagaty

  Ekranyň çözgüdi 1280 * 1024 bilen 17 dýuým J4125 kompýuter senagaty

  Senagat awtomatlaşdyryş tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen, PC senagaty senagat gözegçiligi we gözegçilik üçin möhüm gurala öwrüldi.Olaryň aýratynlygy, agyr senagat şertleri üçin has amatly adaty kompýuter enjamlary esasynda üýtgedilmegi.Kompýuter senagaty ýokary gorag derejesine eýe, güýçli elektromagnit päsgelçilige we mehaniki zeperlere garşy durup biler we uzak möhletli durnukly işlemegiň aýratynlyklaryna eýe.

 • 10.1 dýuým J4125 fanatsyz senagat paneli kompýuter, hemmesi bir sensorly oturdylan kompýuter

  10.1 dýuým J4125 fanatsyz senagat paneli kompýuter, hemmesi bir sensorly oturdylan kompýuter

  10.1 dýuým J4125 fanatsyz senagat paneli kompýuter, hemmesi bir sensorly oturdylan kompýuter, şahsy kompýuteriň ähli güýjüni ýumşak we ykjam dizaýna gaplaýar.Bu enjam az ýer tutýan, öndürijiligi ýokarlandyrýan we uly ulanyjy tejribesini üpjün edýän doly hasaplaýyş maşynyny isleýänler üçin ajaýyp çözgütdir.

  “All in One Computer Touch Panel” kompýuterinde “Wi-Fi”, “Bluetooth” we “USB” portlary ýaly bir topar baglanyşyk opsiýalary bar.Şeýle hem, wideo konferensiýa we wideo çagyryşy üçin ajaýyp web kamerasy we içindäki mikrofon bar.Enjam ýokary hilli wideo we ses çykaryşyny üpjün edýär we şahsy we hünär taýdan ulanmak üçin ideal edýär.

 • Zawodyň ýörite önümçiligi 15,6 dýuým J4125 Win 10 kuwwatly senagat kompýuterleri üçin bir kompýuterde

  Zawodyň ýörite önümçiligi 15,6 dýuým J4125 Win 10 kuwwatly senagat kompýuterleri üçin bir kompýuterde

  Senagat gurşawy üçin niýetlenen,bularyň hemmesi bir hasapdar kyn şertlere çydap biler.Onuň berk gurluşy çydamlylygy üpjün edýär, fanatsyz dizaýn bolsa tozanyň emele gelmegini azaldýar we komponentleriň näsazlyk töwekgelçiligini azaldýar.Kompýuter, aşa aşa temperaturada-da ygtybarly işlemek üçin giň iş temperatura diapazonyna eýe bolup, zawodlarda, ammarlarda we beýleki talap edilýän senagat şertlerinde ulanmak üçin amatly edýär.

 • Senagat duýgur ekranly kompýuterler bilen 15 dýuým fanatsyz oturdylan senagat paneli kompýuterleri

  Senagat duýgur ekranly kompýuterler bilen 15 dýuým fanatsyz oturdylan senagat paneli kompýuterleri

  Janköýersiz oturdylan senagat paneli kompýuterleri, fanatsyz oturdylan senagat paneli HK.7 * 24 üznüksiz işlemegi we durnuklylygy, IP65 tozan we suw geçirmeýän, agyr şertlere uýgunlaşan, alýumin garyndysyndan ýasalan, çalt ýylylyk ýaýramagy we talaplara laýyklykda düzülen önümçilik gurşawy üçin amatlydyr.Adatça senagat awtomatlaşdyryş enjamlarynda, akylly önümçilikde, demir ýol gatnawynda, akylly şäherde we ş.m. ulanylýar.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5