Bize goşul

Goşulmak üçin hyzmatdaşlary gözleýär

2014-nji ýylda döredilen Hytaý Guangdong Computer Intelligent Display Co., Ltd.
Çykdajylary rezonansly dolandyryp bilýän doly elektron önüm öndürmek ulgamy bolan guangdong şençzhenen şäherinde ýerleşiň.
Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize goşulmaga, sebit wekili bolmak, ertir bilelikde bilelikde has gowy döretmek üçin hoş geldiňiz.

Önümçilik kompýuterinde, senagat displeýinde, senagat androidinde birmeňzeş kompýuter, ýöriteleşip, öndürmäge we öndürmäge ökde, satmaga ökde bolsaňyz we bize goşulmak isleseňiz, aşakdaky haýyşy okaň:

Personal Şahsy ýa-da kompaniýaňyz barada jikme-jik maglumatlary doldurmagyňyz we üpjün etmegiňiz zerur.
The Göz öňünde tutulan bazarda deslapky bazar gözlegleri we baha berişleri geçirmeli, soňra bolsa ygtyýarnamamyzy almak üçin möhüm resminama bolan iş meýilnamaňyzy düzmeli.
Partners Hyzmatdaşlarymyzyň hemmesine beýleki marka önümlerini etmäge we beýleki marka mahabat materiallaryny ulanmaga rugsat berilmeýär.
Az mukdarda önümi ilkinji satyn almak we ýerli bazary giňeltmek üçin 5000-10,000 ABŞ dollary başlangyç maýa goýum meýilnamasyny taýýarlamaly.

BIRLEŞMEK TERTIBI

1

Goşulmak niýetiniň anketasyny dolduryň

Hyzmatdaşlyk niýetini kesgitlemek üçin deslapky gepleşikler 1

Hyzmatdaşlyk niýetini kesgitlemek üçin deslapky gepleşikler

33

Zawodyň sapary, gözleg / VR zawody

4

Jikme-jik maslahat, söhbetdeşlik we baha bermek

5

Şertnama gol çekiň

BIRLEŞMEK ÜÇIN

Örän giňden ulanylýan, giň bazar masştabyna eýe bolan senagat kompýuter programmasy, has uly etapdyr. Geljek on ýylda GUANGDONG KOMPUTUTER INTELLIGENCE DISPLAY CO. LTD halkara meşhur marka öwrüler. Indi halkara bazarynda has köp hyzmatdaş işe alýarys, hoş geldiňiz goşulmak üçin

GÖRNÜŞ

Bazary çalt eýelemäge, maýa goýum çykdajylaryny tiz wagtda dikeltmäge, şeýle hem gowy iş modelini we durnukly ösüşi üpjün etmek üçin size aşakdaky goldawy bereris:

● Şahadatnama goldawy
● Gözleg we ösüş goldawy
Support Mysal üçin goldaw
● Onlaýn mahabat goldawy
● Mugt dizaýn goldawy
● Sergi goldawy
● Satyş bonus goldawy
● Karz goldawy
● Professional hyzmat toparynyň goldawy
● Sebitleýin gorag

Has köp goldaw, daşary ýurt iş bölüminiň müdiri, goşulmak gutarandan soň size has giňişleýin maglumat berer.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň