ODM / OEM

Özbaşdaklaşdyrma prosesi

Müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin, professional çözgüt hödürleýäris.
Müşderiniň şahsylaşdyrylan OEM / ODM dizaýny we hyzmatlaryny bermek islegine görä,müşderilerine öz markasynyň bäsdeşlik artykmaçlygyny ýokarlandyrmaga kömek etmek.

01

Talaplaryň derňewi
müşderiniň islegine düşünmek

02

Haryt teklibi
iň gowy ösüş meýilnamasyny üpjün ediň

03

Tehniki-ykdysady esaslandyryş
önüme baha bermek we şertnama gol çekmek

04

Ösüş amala aşyrylýar
inerener önüm dizaýnyny durmuşa geçirýär

05

Nusgalar we deslapky önüm
az mukdarda synag önümleri we tekst

06

Topar önümçiligi
we eltip bermek

Özbaşdaklaşdyrma modeli

Esasy tagtany özleşdirmek

Bar bolan ýadro tagtasy + ýöriteleşdirilen esasy tagta (bazary tassyklamak arkaly ýadro tagtasy + önümi bazara çaltlaşdyrmak + hünär tehnologiýa hyzmaty + optimallaşdyrylan önüm çykdajylary).

Esasy tagtany özleşdirmek

Custöriteleşdirilen ýadro tagtasy + ýöriteleşdirilen esasy tagta.
(Customöriteleşdirilen ýadro tagtasy + ulgamyň durnuklylygyny üpjün etmek + ösüş döwrüniň çalt ýerine ýetirilmegi üçin müşderiniň funksiýasyna laýyklykda).

öndürilen-01

Kompýuteriň doly özleşdirilmegi

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda + kepillendirilen önümleri bazar wagtyna düzmek.

Tagtany özleşdirmek

Müşderiniň ýeke tagtany sazlamak talaplaryna laýyklykda ulgamyň durnuklylygyny üpjün etmek + ösüş döwrüniň çalt bolmagyny üpjün etdi.

Maşyny özleşdirmegiň mazmuny

ser-01

Kompýuteriň doly özleşdirilmegi

Barmak çap etmek, kamera, mikrofon, infragyzyl induksiýa,
magnit zolak okaýjy, NFC okaýjy, RFID okaýjy, printer funksiýasy we ş.m.

ser-02

Re modeimi özleşdirmek

Müşderiniň daşky gurşawy we gurnama re modeimini üýtgetmek üçin, ýörite gurnama re modeimini özleşdirmek talaplaryna laýyk geliň.

ser-03

Öndürijilik aýratynlygy

Önümiň periferiýa konfigurasiýa talaplaryna laýyklykda enjam ulgamynyň konfigurasiýasyny, sürüjiniň interfeýs dizaýnyny düzüň, interfeýsiň ulanylyş islegini kanagatlandyryň.

ser-04

Gorag özleşdirmesi

Müşderiniň önümçilik häsiýetine görä, aýratyn gurşawy goramak funksiýasyny düzüň, önümi daşky gurşawyň ulanylyşynyň dürli görnüşlerine uýgunlaşdyryň.

ser-05

Daşarky görnüşi düzmek

Müşderiniň islegine görä, enjamyň ululygyny, ekranyň materialyny, reňkini we ş.m. goldawy talap edýäris.

ser-06

Beýleki özleşdirme

Müşderiniň önümçilik talaplaryna laýyklykda, her dürli profesional EMC synagy, FCC synagy, CE synagy, suw geçirmeýän, partlama garşy we ş.m. synaglaryny üpjün ediň.ýa-da boot animasiýa, paket we ş.m.