Biz hakda

“Guangdong Computer Intelligent Display Co., Ltd.”

“Guangdong Computer Intelligent Display Co., Ltd.” 2014-nji ýylda Şençzhenen şäherinde gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we tehniki hyzmatlara bagyşlanan ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde döredildi.

Kompaniýa, senagat gözegçiligi kompýuterlerini, senagat oturdylan kompýuterleri, senagat planşet kompýuterlerini, oturdylan senagat tagtalaryny, elde göterilen planşetleri, ýokary derejeli berk kompýuterleri we beýleki önümleri öndürmekde ýöriteleşendir.

Biziň güýjümiz

9 9 ýyl bäri, akylly kompýuter pudagynda bir gezeklik özleşdirme çözgütleri bilen üpjün etdik we 2014-nji ýylda döredilenimizden bäri bütin dünýäde müňlerçe ajaýyp wakalary üstünlikli ýerine ýetirdik.

Strong Güýçli gözleg we barlag toparymyz, degişli pudaklarda öňdebaryjy kompaniýalardan gelýän tehniki çyzgy, apparat goldawy we gurluşyk dizaýny ýaly 20 in engineeringener işgärini öz içine alýar.

■ productshli önümlerimiz ISO 90001 kepilnamasyny, şeýle hem kemçilik derejelerini azaltmaga kömek edýän berk içerki we soňky barlaglary öz içine alýan berk hil ulgamlarynda öndürilýär.

High highokary ülňüleri üpjün etmek üçin ähli önümlerimiz 72 sagat garramagy, 48 sagat ýokary we pes temperatura çydamlylygy, çyglylygy barlamak we 5 sagat transport synagy ýaly berk synagdan geçýär.

Top Iň ýokary hilli ekranlaryň we esasy tagtalaryň durnukly üpjünçilik zynjyry, hemme kompýuterleriň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.Netijede, bütin dünýädäki müşderiler tarapyndan biragyzdan alkyş aldyk.

Görüşimiz

Akylly pudaklara mümkinçilik berýän akylly kompýuter pudagynda öňdebaryjy öndüriji boluň.

Müşderilerimize işewürligiň ösmegine itergi berýän we maksatlaryna ýetmäge kömek edýän iň täze tehnologiýa we innowasiýa önümleri bilen güýç bermäge çalyşýarys.

Biziň güýjümiz we kärimiz

100-den gowrak ýokary hünärli işgäri we 1200 inedördül metr meýdany öndürýän zawod.Bäş önümçilik liniýamyz, aýda 15 000 birlik önümçilik kuwwaty bilen bolmaga mümkinçilik berýär.Önümlerimiz 50 ýurda satyldy we köp sanly global müşderiler bilen gowy gatnaşyk gurdy.Zawodymyz ISO 90001 we 14000 geçdi.

+

Işgär

Ösümlik meýdany

+

Aýlyk çykyş

+

Eksport

Önümçilik liniýasy

+

Patent

Önümiň ajaýyp hili we satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmaty bilen, kompaniýa köp pudakda görnükli müşderiler bilen uzak möhletli durnukly, özara peýdaly ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygyny ýola goýdy we müşderileriň ynamyny gazandy.
Hasap önümleri Germaniýa, ABŞ, Hindistan, Eastakyn Gündogar, Braziliýa, Çili we beýleki esasy ýurtlara ýa-da sebitlere eksport edildi.Kangpute elmydama zehin strategiýasyny kompaniýanyň ösüşiniň esasy strategiýasy hasaplaýar we bu pudakda ajaýyp zehinleri işjeň tanatmak bilen öz zehin taýýarlygyna üns berýär.
Adam resurslaryny dolandyrmak hyzmat ulgamyny döretmek we kämilleşdirmek arkaly kompaniýa işgärleriň hünär bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrýar we işgärlere öz artykmaçlyklaryny doly oýnamak üçin bir sahna we mümkinçilik döredýär.“ComPuter görüş geljegi paýhas bilen alyp barýar” şygarynyň görkezişi ýaly, ertiriň has gowy bolmagy üçin müşderilerimiz bilen bilelikde işlemäge tüýs ýürekden umyt edýäris!