Senagat paneli duýgur ekran kompýuter öndürijileriniň bahasy

Gysga düşündiriş:

KOMPT Senagat paneli duýgur ekran kompýuter, 1920 * 1080 durulykda 23,6 ″ HD displeý, açyk we ýiti şekilleri we reňkleri üpjün edýär, ulanyjylara ajaýyp wizual tejribe berýär.Şol bir wagtyň özünde, 300 cd / m2 çenli ýagtylygy, ähli yşyklandyryş şertlerinde aýdyň görünmegini üpjün edýär, senagat önümçilik ýerlerinde görnükliligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.

9 ýyl bäri, akylly kompýuter pudagynda bir gezeklik özleşdirme çözgütleri bilen üpjün etdik we 2014-nji ýylda döredilenimizden bäri bütin dünýäde müňlerçe ajaýyp wakalary üstünlikli ýerine ýetirdik.


Önümiň jikme-jigi

Interfeýs

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Önüm Informaiton :

“COMPT Industrial Panel Touch” ekrany kompýuter, senagat gözegçiligi, awtomatiki önümçilik ýaly ugurlarda ýokary ygtybarlylygyň we durnuklylygyň zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin döredilen iň häzirki zaman tehnologiýa we dizaýn düşünjelerini öz içine alýan ýokary öndürijilikli hasaplaýyş enjamydyr. we gözegçilik ulgamlary.
Bu senagat paneli degýärEkranyň kompýuterinde çylşyrymly önümçilik goşundylarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin güýçli hasaplaýyş we gaýtadan işlemek mümkinçilikleri bolan J4125 ýokary öndürijilikli prosessor bar.Bu prosessoryň durnuklylygy we netijeli öndürijiligi, senagat awtomatlaşdyryş we dolandyryş ulgamlaryna güýçli goldaw berip, enjamlaryň ygtybarly işlemegini we çalt seslenmegini kepillendirýär.

Önüm, dürli senariýalarda maglumatlary geçirmek we gözegçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli daşarky enjamlara aňsatlyk bilen birikdirilip bilinýän USB, HDMI, Ethernet we ş.m. ýaly köp interfeýs we giňeltmek funksiýalary bilen enjamlaşdyrylandyr.Önüm dürli operasiýa ulgamlaryny goldaýar, şonuň üçin ulanyjylar hakyky zerurlyklara görä degişli operasiýa ulgamyny saýlap bilerler ýa-da talaplara görä aýratyn funksiýalary we programmalary sazlap bilerler.Daşarky dizaýn nukdaýnazaryndan önüm, agyr şertlerde ulanmaga uýgunlaşmak üçin tozan we suw geçirmeýän aýratynlyklary bolan berk senagat derejeli materiallardan ýasalýar.Çydamly ýaşaýyş jaý dizaýny enjamlary daşarky zeperlerden goraýar we uzak wagtlap durnukly işlemegini üpjün edýär, şeýlelik bilen senagat önümçiligi üçin ygtybarly kepillik berýär.

Önümiň çözgüdi:

Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler1
Çözgütler
Çözgütler
Önümçilikde AI
Lukmançylyk enjamlary

Senagat paneli duýgur ekran kompýuter köp sanly senagat amaly senarisinde peýdaly bolup biler:
Senagat gözegçilik ulgamlary: önümçilik liniýalaryna, mehaniki enjamlara we önümçilik önümçiligine gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin.Awtomatlaşdyrylan önümçilik: önümçiligiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak üçin awtomatiki enjamlara we maşynlara gözegçilik we işlemek üçin.
Gözegçilik ulgamlary: Howpsuzlygy we iş ýagdaýyny üpjün etmek üçin senagat desgalaryna, ammar ýerlerine, energiýa enjamlaryna we ş.m. gözegçilik etmek üçin ulanylýar.
IoT amaly: IoT enjamlarynyň dolandyryş we maglumatlaryň özara täsir düwmesi hökmünde enjamlaryň arasyndaky baglanyşygy we hyzmatdaşlygy amala aşyrmak üçin ulanylýar.Maglumat görkezmek we özara täsir: Önümçilik maglumatlary we önümçilik gurşawynda maglumatlary görkezmek, şeýle hem enjamlar bilen interaktiw işlemek we maglumatlary girizmek üçin ulanylýar.

Seminar dolandyryşy: Önümçilik prosesini optimizirlemäge kömek etmek üçin önümçilik ussahanasynda maglumat ýygnamak, önümçiligi meýilleşdirmek we önümçilik gözegçiligi üçin ulanylýar.Lukmançylyk enjamlary: Lukmançylyk enjamlary meýdançasynda lukmançylyk şekilini görkezmek, operasiýa otagyna gözegçilik ulgamy we beýleki goşundylar üçin ulanylýar.
Ulag: ýol signalyna gözegçilik, akylly ýol ulgamyna gözegçilik we dolandyryş üçin ulanylýar.Gysgaça aýtsak, senagat paneli duýgur ekran kompýuterinde senagat gözegçiliginde, awtomatiki önümçilikde, gözegçilik ulgamlarynda we beýleki ugurlarda amaly ssenariýalaryň giň topary bar.

Parametr maglumatlary:

Ady Senagat paneli duýgur ekran kompýuter
Ekran Ekran 23.6 Inç
Karar 1920 * 1080
Ightagtylyk 300 cd / m2
Reňk 16.7M
Kontrast 1000: 1
Burçy görmek 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10)
Meýdany görkeziň 521.28 (W) × 293.22 (H) mm
Duýgur parametr Duýgur görnüşi Potensial degmek
Çydamlylyk > 50 million gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Netijeli duýgurlyk güýji 45g
Aýna görnüşi himiki taýdan güýçlendirilen pleksiglas
Geçiriş > 85%
Enjam Maiboard J4125
CPU Intel®Celeron J4125 2.0GHz Dört ýadroly
GPU Intel®UHD Grafika kartasy
Oryat 4G (iň ýokary goldaw 8GB)
Gaty disk 64G SSD ional islege bagly 128G)
Ulgamy işlediň Bellenen Windows 10 Linux Linux goldawy)
Ses ALC888 / ALC662 6 kanally ýokary wepaly ses
Tor Realtek RTL8111H Gigabit LAN
Wifi Gurlan wifi antennasy, simsiz birikmäni goldaň
Interfeýs DC güýji 1 * DC12V / 5525 rozetka
USB3.0 2 * USB3.0
USB2.0 2 * USB2.0
Ethernet 2 * RJ45 Gigabit Ethernet porty
Seriýa-interfeýs RS232 2 * COM
VGA 1 * VGA IN
HDMI 1 * HDMI IN
WIFI 1 * WIFI Antena
Bluetooth 1 * Bluetooth antenasy
Ses çykarylyşy 1 * Gulak JAK
Parametr Material Doly alýumin garyndysy
Reňk Gara
AC adapteri AC 100-240V 50 / 60Hz CE şahadatnamasy
Kuwwatyň ýaýramagy ≤40W
Kuwwatly çykyş DC12V / 5A
Beýleki parametr Yzky yşyk ömri 50000s
Temperatura diapazony Işlemek : -10 ° ~ 60 ° orage Saklamak -20 ° ~ 70 °
Gurmak tertibi Diwar dagy / Içerki / Iş stoly / VESA
Kepillik 1 ýyl

In Engineeringenerçilik ölçeg çyzgysy:


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Interfeýs DC güýji 1 * DC12V / 5525 rozetka
  USB3.0 2 * USB3.0
  USB2.0 2 * USB2.0
  Ethernet 2 * RJ45 Gigabit Ethernet porty
  Seriýa-interfeýs RS232 2 * COM
  VGA 1 * VGA IN
  HDMI 1 * HDMI IN
  WIFI 1 * WIFI Antena
  Bluetooth 1 * Bluetooth antenasy
  Ses çykarylyşy 1 * Gulak JAK
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň