13.3 dýuým NFC kodlaryny we ştrih-kodlaryny kamera bilen skaner bilen gurlan “Android” -iň hemmesi

Gysga düşündiriş:

Komppt senagat“Android All-in-One” kompýuter, size köp peýdaly aýratynlyklary hödürleýän güýçli önüm.

Hemmeler birmeňzeş we takyk duýgur işlemegi üpjün etmek üçin kuwwatly duýgur tehnologiýany kabul edýärler. 1920 * 1080 HD displeýi has ajaýyp wizual tejribe almaga mümkinçilik berýän aýdyň we real şekilleri we wideolary görkezýär.


 • Ölçegi:13,3 dýuým
 • CPU:RK3399
 • Reňk:Ak
 • Duýgur tertibi:Potensial degmek
 • Kamera: 2
 • Giň temperatura:Hawa
 • Kart okaýjy moduly:Hawa
 • NFC:Hawa
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň wideosy

  Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

  Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

  Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

   

  “Android” -iň hemmesi

  RK3399 prosessor bilen enjamlaşdyrylan güýçli we durnukly öndürijilik tizlige we duýgurlyga bolan islegleriňizi kanagatlandyryp biler.

  Bu aralykda, 4 Gb RAM we 32 Gb ammar bilen enjamlaşdyrylan, köp mukdarda maglumatlary saklamaga we birnäçe programmany işletmäge mümkinçilik berýär.

  Dürli iş gurşawyny ýerleşdirmek üçin, pes ýagtylykda ýa-da açyk şertlerde-de düşnükli görünmek üçin ýokary ýagtylyk ekrany bar.

  Giň temperaturaly kart okaýjy modul, maglumatlary geçirmegiň has amatly usulyny üpjün edip, dürli görnüşli kartalary okap biler.

  Dürbi kamera we skaner moduly, köp tanamak we ýygnamak zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has köp atyş we skaner mümkinçilikleri bolan bu enjamy bir-birine öwürýär.

  Specialörite zerurlyklar üçin, kyn şertlerde ygtybarlylygy we çydamlylygy üpjün etmek üçin ýöriteleşdirilen aýna berýäris.

  Önüm çözgütleri :

  Senagat androidiniň gulplardaky bir kompýuterdäki programmalary dürli-dürli, ine, mümkin bolan käbir senariýalar:

  Dolandyryş we gözegçilik: gulplara oturdylan bir kompýuterdäki android, element maglumatlary saklamak we dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.Dogry programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan, ammarlara girýän we çykýan zatlary aňsatlyk bilen ýazyp we yzarlap, hakyky inwentar maglumatlary berýär.

  Howpsuzlyk gözegçiligi: “All-in-One”, tanamak funksiýasy arkaly şkafdaky zatlaryň howpsuzlygyny goramak üçin giriş dolandyryş ulgamy bilen birleşdirilip bilner.Ulanyjylar paroly girizmek, kartoçkany süpürmek ýa-da barmak yzyny tanamak arkaly şkafyň gapysynyň gulpuny açyp bilerler.

  Amal gollanmasy: “All-in-One” ulanyjylara enjamlary ýa-da gurallary dogry ulanmaga we işlemäge kömek etmek üçin şkafda iş gollanmasy ýa-da wideo sapagy berip biler.Bu ulanylanda nädogry amallaryň sanyny azaldar we iş netijeliligini we howpsuzlygyny ýokarlandyrar.

  Wizual gözegçilik: Hemmesi kamera ýa-da şkafyň ýagdaýyna we daş-töweregine hakyky wagtda gözegçilik edip bilýän gözegçilik ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu gözegçilik funksiýalary tehniki işgärlere gulplaryň ulanylyşyny barlamaga, problemalary ýüze çykarmaga we wagtynda çözmäge kömek edip biler.

  Maglumatlaryň derňewi: Hemme maşyn gulplaýjylaryň ulanylyş maglumatlaryny ýygnap, derňäp we hasabat berip biler.Maglumatlary seljermek bilen, gulplaryň ulanylyşyna we tendensiýasyna düşünip bilersiňiz we gulplaryň ýerleşişini we dolandyrylyşyny optimizirläp bilersiňiz.

  Specificörite amaly ssenariýalaryna we zerurlyklaryna laýyklykda senagat “Android” planşetiniň hemmesini bir-birden öndürýän enjamyň modelini we funksiýalaryny saýlamaly.Islegleriňizi has gowy kanagatlandyrmak üçin gulplamalaryň aýratynlyklaryna görä düzülip bilner.

  1
  5
  4
  2
  Çözgütler
  Çözgütler
  Çözgütler
  Çözgütler1
  Çözgütler
  Çözgütler
  Önümçilikde AI
  Lukmançylyk enjamlary

  Önümiň artykmaçlygy:

  • Senagat estetiki dizaýny
  • Düzgünli görnüş dizaýny
  • Garaşsyz gözleg we ösüş garaşsyz galyplaryň açylmagy
  • Durnuk öndürijilik we pes energiýa sarp etmek
  • Öňki panel suw geçirmeýän dizaýn
  • IP65 suw geçirmeýän standartyna çenli tekiz panel
  • GB2423 titremä garşy standart
  • Şokdan goraýan EVA materialy goşuldy
  • Kabineti oturtmak
  • 3mm oturdylan şkaf bilen berk birikdirildi
  • Doly ýapyk tozan geçirmeýän dizaýn
  • Fýuzeliň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryň
  • Alýumin garyndysy
  • Alýumin garyndysy örtükli guýma toplumlaýyn emele gelýär
  • EMC / EMI Päsgelçiliklere garşy standart Elektromagnit päsgelçilik

  Parametr maglumatlary:

  Parametri görkeziň Ekran 13,3 dýuým
  Karar 1920 * 1080
  Ightagtylyk 250cd / m²
  Reňk 16.7M
  Kontrast 1000: 1
  Burçy görmek 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)
  Meýdany görkeziň 217.2 (W) * 135 (H) mm
  enjam konfigurasiýasy CPU RK3399
  Içki ýat 4G
  Gaty disk 32G
  Operasiýa ulgamy Android 7.1
  WIFI 2.4G
  Bluetooth BT4.1
  Ulgamy täzelemek USB täzelenmesini goldaň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň