Akylly oba hojalygynyň çözgüdi


Iş wagty: 26-2023-nji maý

Akylly oba hojalygynda duýgur kompýuterleriň çözgüdi

Hytaý uzyn taryhy bolan iri oba hojalygy ýurt, müň ýyl mundan ozal Hytaý dünýäde esasy oba hojalygydy.Oba hojalygy hem bir ýurduň ösüşiniň daýanjydyr, durmuşyň hakyky önümçiligindäki adamlar, dürli zerurlyklar bar, azyk, egin-eşik we ýylylyk iň esasy zerurlyk diýip bolar.Hytaý ilaty köp we serişdeleri çäkli uly ýurt, azyk önümlerine bolan isleg hem gaty derwaýys, şonuň üçin oba hojalygyny ösdürmek biziň ýurdumyz üçin möhümdir.Oba hojalygy önümçiliginde “Internet of Things” tehnologiýasynyň ulanylmagy we wagyz edilmegi bilen Hytaýyň akylly oba hojalygynyň gurluşygy tizlenýär.Duýgur maşynyň ulanylmagy, “Internet of Things” senagatynyň oba hojalygynyň ösüşine aralaşmagynyň oňyn görnüşidir.

Akylly oba hojalygy, oba hojalygynyň önümçiliginiň netijeliligini we takyklygyny üpjün etmek üçin köpri tehnologiýasyny, maglumatlary ýygnamak we derňewi ulanmakdyr.Akylly oba hojalygynda diňe bir ekin ösdürip ýetişdirmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, daýhanlaryň girdejilerini ýokarlandyrmak üçin el degirme maşynyny ulanmak has möhümdir.Bu makala, senagatyň häzirki ýagdaýyndan akylly oba hojalygynda birmeňzeş maşynlaryň möhüm ornuny, müşderileriň zerurlyklaryny, birmeňzeş maşynlaryň çydamlylygy we iň amatly çözgütleri düşündirer.

https://www.gdcompt.com/solution/smart-ag Agriculture-solution/
Akylly oba hojalygynda kompýuter çözgütlerine degiň

Häzirki wagtda global oba hojalygyny ösdürmek çalt ösüşiň täze tapgyryna gadam basdy we oba hojalygynyň önümleriniň import bazary ähli ýurtlar üçin hökmany kurs boldy.Bazar üpjünçiligi we isleg nukdaýnazaryndan arassalanan oba hojalygy zynjyryny dolandyrmak, akylly ekiş tehnologiýasy, maglumatlara esaslanýan önümçiligi dolandyrmak we gözegçilik etmek zerurdyr.Akylly oba hojalygy bu meseleleri takyk çözüp, oba hojalygynyň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyryp, ekiş gurşawyny gowulaşdyryp we oba hojalygynyň gurluşyny optimizirläp biler.Müşderiniň zerurlyklary nukdaýnazaryndan daýhanlar ekologiki gurşawyň saglygyny üpjün etmek üçin ekiş işlerinde mümkin boldugyça az dökün we pestisid ulanmalydyrlar.Şol bir wagtyň özünde, howa şertleriniň, temperaturanyň we çyglylygyň ekinleriň ösmegine edýän täsirini has takyk çaklamak isleýärler.Bu ýagdaýda, çalt we durnukly ekin ösüşini gazanmak üçin takyk maglumatlary ýygnamak, wagta duýgur yzarlamak we maglumatlary modellemek arkaly netijeli karar almak üçin maglumat almak üçin birmeňzeş maşynlar ulanylyp bilner.
El degirme maşynynyň berkligi akylly oba hojalygynda möhüm rol oýnaýan faktor.Akylly oba hojalyk enjamlarynyň köpüsi ekerançylyk ýerlerinde we tebigy şertlerde ýerleşdirilendigi sebäpli, enjamlar durnukly işlemegini üpjün etmek we daýhanlary ösdürip ýetişdirmek üçin täsirli kömek bermek üçin suwdan, zarbadan we tozandan berk goragly bolmalydyr.Iň oňat çözgüt, ýokary öndürijilikli we gowy gorag dizaýny bilen duýgur ekranly IPC-leri saýlamakdyr.Önümçilik maglumatlary ýygnap we dolandyryp biler, öňünden kesgitlenen proseduralara laýyklykda ekerançylyk ýerlerinde dürli ekinler we gurşawlar üçin real wagt gözegçilik ulgamlaryny saklap we täzeläp biler, daýhanlara ekişi takyk dolandyrmagy üpjün edip biler we beýle kompýuterler uzak dowam edýär, pes tehniki hyzmaty ulanmak aňsat çykdajylary we uzak ömri.

Akylly oba hojalygynda maglumatlary ýygnamak, ekiş dolandyryşyny gowulandyrmak, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak we ş.m. ýaly köp sanly programmalara degiň. Highokary öndürijilikli, gowy goralýan senagat gözegçilik enjamy durmuşy ep-esli gowulandyrýar we önümçilik enjamlarynyň berkligi.Öndürijiligi, ygtybarlylygy we uzak möhletli durnuklylygy bilen sensor paneli geljekde akylly oba hojalygyny üstünlikli ýaýratmagyň esasy serişdelerinden birine öwrüler.

“Guangdong Computer Intelligent Display Co., LTD”, 9 ýyl senagat kompýuterine, senagat “Android” -iň hemmesine, senagat displeýine, “CE” sertifikaty, CCC şahadatnamasy arkaly birmeňzeş maşyn gözlegine we ösüşine, önümçiligine we satuwyna üns berýär. , ISO, ROSE we beýleki şahadatnamalar we müşderileriň biragyzdan öwgüsini alyň.