13.3 ″ Senagat tekiz LCD displeý duýgur ekran monitorlary

Gysga düşündiriş:

Ekranyň ululygy: 13,3 dýuýmlyk senagat ekrany

Ekranyň çözgüdi: 1920 * 1080

Uminagty: 400 cd / m2

Reňk kwantiti: 16,7M

Senagat displeýiniň kontrasty: 1000: 1

Görüş aralygy: 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)

Ekranyň ululygy: 293,76 (W) × 165,24 (H) mm


Önümiň jikme-jigi

13.3 "

15.6 "

21.5 "

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

In Engineeringenerçilik ölçeg çyzgysy:

Parametr maglumatlary:

COMPT täze hödürleýärsenagat monitory!

13,3 dýuýmlyk tekiz panelli displeýi bolan bu senagat monitory, senagat kompýuter monitorlary üçin döredilen ygtybarly we ýokary öndürijilikli önümdir.Örän senagat gurşawyna garşy durmak üçin gurlan monitorda yrgyldy, aşa temperatura, tozan we çyglylyk ýaly agyr şertlere çydap bilýän ösen tehnologiýa we çydamly dizaýn bar.

Gaty gurluşyk ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär we zawodlarda, dolandyryş otaglarynda we açyk gurşawda ulanmak üçin amatlydyr.Resolutionokary çözgütli displeý bilen enjamlaşdyrylan bu senagat monitory, möhüm maglumatlaryň we şekilleriň aýdyň görünmegini üpjün edýän anyk we aýdyň wizual üpjün edýär.

13,3 dýuým ululyk, jikme-jiklikleriň görkezilmegine päsgel bermezden, dürli senagat gurşawyna laýyk gelýän displeý tejribesini üpjün edip, ykjamlyk we ulanylyş arasynda iň oňat deňagramlylygy döredýär.Senagat displeýi diňe bir ajaýyp görünmän, eýsem güýçli.Möhüm programmalar, maglumat gözegçiligi we ulgam gözegçiligi bilen üznüksiz täsir etmek üçin ulanyjy üçin amatly interfeýsi üpjün edýär.

Duýgur ekran tehnologiýasy ulanylyşy ýokarlandyrýar, aňsat nawigasiýa mümkinçiligini berýär we çalt we takyk jogap bermegi üpjün edýär.Senagat monitorynyň köp sanly baglanyşyk mümkinçiligi bar we köp sanly senagat kompýuter ulgamyna laýyk gelýär.

Bar bolan sazlamalara aňsat integrasiýany üpjün edip, VGA, HDMI we DVI ýaly giriş opsiýalarynyň giň toplumyny goldaýar.Şeýle hem, dürli ýerleriň gurnama zerurlyklaryny çeýeligi üçin VESA gurnamasy bilen utgaşyklygy goşmak bilen dürli gurnama opsiýalaryny hödürleýär.

Ygtybarlylyk, çydamlylyk we öndürijilik senagat monitorynyň tapawutly aýratynlyklarydyr.Onuň berk gurluşy, ýokary çözgütli displeýi we ulanyjy üçin amatly interfeýsi ony senagat amaly programmalary üçin ygtybarly we täsirli monitor saýlamasyna öwürýär.Bu senagat kompýuter monitorynyň güýjüni başdan geçiriň we işiňize we işleriňize getirýän aýdyňlygy we takyklygy duýuň.

Parametriň parametri:

Duýgur parametr Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Netijeli duýgurlyk güýji 45g
Aýna görnüşi 50 milliondan gowrak gezek
Inagtylyk > 85%
Parametr Kuwwat beriji re modeimi 12V / 5A daşarky güýç adapteri / senagat interfeýsi
Kuwwat aýratynlyklary 100-240V , 50-60HZ
Imput naprýa .eniýesi 9-36V / 12V
Anti-statik Kontakt akymy 4KV-howa çykarylyşy 8KV (özleşdirmek elýeterli ≥16KV)
Iş derejesi ≤8W
Wibrasiýa subutnamasy GB242 standarty
Päsgelçilik EMC | EMI anti-elektromagnit päsgelçilik
Gorag Öň paneli IP65 tozan geçirmeýän suw geçirmeýän
Gabygyň reňki Gara
Daşky gurşawyň temperaturasy <80%, Kondensasiýa gadagan
Iş temperaturasy Işlemek : -10 ° ~ 60 ° orage Saklamak : -20 ° ~ 70 °
Dil menýusy Hytaý dili 、 Iňlis 、 Gemman 、 Fransuz 、 Koreýçe 、 Ispan 、
Italiýa 、 Russiýa
Gurmak tertibi Içine oturdylan gysga / diwar asylýan / iş stoly söýgüli ýaý / bukulýan esas / kantilýwer görnüşi
Kepillik Computerhli kompýuter 1 ýylda hyzmat etmek üçin mugt
Bejeriş şertleri Üç kepillik: 1 kepillik abatlamak, 2 kepillik çalyşmak, 3 kepillik satuw girdejisi. Saklamak üçin poçta
I / O interfeýs parametri DC port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
DC port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniksi 3 pin
Duýgur funksiýa 1 * USB-B daşarky interfeýs
VGA 1 * VGA IN
HDMI 1 * HDMI IN
DVI 1 * DVI IN
PC AUDIO 1 * PC AUDIO
EARFON 1 * nauşnik

Önüm aýratynlyklary :

1. Gün şöhlesiniň okalmagy
Göni gün şöhlesiniň ekranyň okalmagyna ep-esli derejede täsir edip bilýän açyk şertlerde, COMPT-iň Senagat displeýleri 1000 ýagtylyga eýe bolup, güýçli gün şöhlesinde görünýär.Diýmek, yşyklandyryş şertleriniň nähili bolandygyna garamazdan ekrandaky maglumatlary aňsatlyk bilen okap bilersiňiz, şeýlelik bilen öndürijiligi we takyklygy ýokarlandyrýar.

2. Brokary ýagtylyk ekrany
1000 ýagtylygy diňe bir gün şöhlesiniň okalmagyny üpjün etmän, eýsem ekranyň islendik yşyklandyryş gurşawynda iň aýdyň we ýagty bolmagyny üpjün edýär.Gije-gündiz bolsun, içerde ýa-da açyk bolsun, COMPT-iň ekrany iň gowy wizual tejribe berýär.

3.IP65 Suw geçirmeýän baha
Senagat gurşawynda enjamlaryň öňünde durýan iň uly kynçylyklaryň biri suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän we COMPT-iň Senagat displeýleri IP65 suw geçirmeýän reýtingine eýe bolup, suwuň we tozanyň girmeginiň öňüni alýar we displeýleriň çygly we tozanly şertlerde durnukly işlemegini üpjün edýär.Bu dizaýn enjamyň hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar we tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar.

4. andokary we pes temperatura garşylyk
Önümçilik ekran ekranlary köplenç aşa temperaturada işlemek üçin talap edilýär, COMPT-iň önümçilik displeýleri ýokary we pes temperatura şertlerinde durnukly işlemek üçin berk synagdan geçirildi.Tomusyň yssy bolsun ýa-da sowuk gyş bolsun, bu displeý işiňiziň howa şertlerine täsir etmezligi üçin ajaýyp öndürijiligi saklap biler.

Önüm çözgütleri :

Senagat duýgur ekran monitorlarynda deňiz we deňiz goşundylarynda köp sanly programma bar.Ine, umumy amaly ssenariýleriň käbiri:

Gämi gözegçilik ulgamlary: Gäminiň gurluşyna we enjamyna gözegçilik etmek üçin ulag gämileri we deňiz gämileri köplenç gämi gözegçilik ulgamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Senagat duýgur ekran monitorlary, hakyky wagtlaýyn maglumat we gözegçilik funksiýalaryny üpjün etmek üçin displeý we operator interfeýsi hökmünde ulanylyp bilner.

Nawigasiýa we radar ulgamlary: Nawigasiýa we radar ulgamlary nawigasiýa wagtynda gämiler üçin zerur enjamdyr.Senagat duýgur ekran monitorlary nawigasiýa çyzgylaryny, gämi radaryny we beýleki nawigasiýa maglumatlaryny görkezmek üçin ekipa naviga nawigasiýa we ýerleşişde kömek etmek üçin ulanylyp bilner.

Aragatnaşyk ulgamlary: Gämiler kenar we beýleki gämiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin ygtybarly aragatnaşyk ulgamlaryna mätäç.Senagat duýgur ekran monitorlary, aragatnaşyk ýagdaýyny, jaň interfeýslerini we habarlaşma maglumatlaryny görkezmek üçin aragatnaşyk enjamlaryna birleşdirilip bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ekran Ekranyň ululygy 13,3 dýuým senagat ekrany
  Ekranyň çözgüdi 1920 * 1080
  Uminagty 400 cd / m2
  Reňk kwantiti 16.7M
  Kontrast 1000: 1
  Görkeziş aralygy 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)
  Ölçegi görkeziň 293,76 (W) × 165,24 (H) mm
  Duýgur parametr Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
  Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
  Faceerüsti gatylyk > 7H
  Netijeli duýgurlyk güýji 45g
  Aýna görnüşi 50 milliondan gowrak gezek
  Inagtylyk > 85%
  Parametr Kuwwat beriji re modeimi 12V / 5A daşarky güýç adapteri / senagat interfeýsi
  Kuwwat aýratynlyklary 100-240V , 50-60HZ
  Imput naprýa .eniýesi 9-36V / 12V
  Anti-statik Kontakt akymy 4KV-howa çykarylyşy 8KV (özleşdirmek elýeterli ≥16KV)
  Iş derejesi ≤8W
  Wibrasiýa subutnamasy GB242 standarty
  Päsgelçilik EMC | EMI anti-elektromagnit päsgelçilik
  Gorag Öň paneli IP65 tozan geçirmeýän suw geçirmeýän
  Gabygyň reňki Gara
  Daşky gurşawyň temperaturasy <80%, Kondensasiýa gadagan
  Iş temperaturasy Işlemek : -10 ° ~ 60 ° orage Saklamak : -20 ° ~ 70 °
  Dil menýusy Hytaý dili 、 Iňlis 、 Gemman 、 Fransuz 、 Koreýçe 、 Ispan 、
  Italiýa 、 Russiýa
  Gurmak tertibi Içine oturdylan gysga / diwar asylýan / iş stoly söýgüli ýaý / bukulýan esas / kantilýwer görnüşi
  Kepillik Computerhli kompýuter 1 ýylda hyzmat etmek üçin mugt
  Bejeriş şertleri Üç kepillik: 1 kepillik abatlamak, 2 kepillik çalyşmak, 3 kepillik satuw girdejisi. Saklamak üçin poçta
  I / O interfeýs parametri DC port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
  DC port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniksi 3 pin
  Duýgur funksiýa 1 * USB-B daşarky interfeýs
  VGA 1 * VGA IN
  HDMI 1 * HDMI IN
  DVI 1 * DVI IN
  PC AUDIO 1 * PC AUDIO
  EARFON 1 * nauşnik
  Gaplamak sanawy NW 4KG
  Önümiň ululygy 363 * 241 * 59mm
  Içerki trepanning aralygy 349 * 227mm
  Kartonyň ululygy 448 * 326 * 125mm
  Kuwwatly adapter Meýletin
  Elektrik liniýasy Meýletin
  Gurmak üçin bölekler Içine oturdylan gysga * 4 , PM4x30 nurbat * 4
  Ekran Ekranyň ululygy 15,6 dýuým senagat ekrany
  Ekranyň çözgüdi 1920 * 1080
  Uminagty 300 cd / m2
  Reňk kwantiti 16.7M
  Kontrast 800: 1
  Görkeziş aralygy 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)
  Ölçegi görkeziň 344.16 (W) × 193.59 (H) mm
  Duýgur parametr Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
  Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
  Faceerüsti gatylyk > 7H
  Netijeli duýgurlyk güýji 45g
  Aýna görnüşi 50 milliondan gowrak gezek
  Inagtylyk > 85%
  Parametr Kuwwat beriji re modeimi 12V / 5A daşarky güýç adapteri / senagat interfeýsi
  Kuwwat aýratynlyklary 100-240V , 50-60HZ
  Imput naprýa .eniýesi 9-36V / 12V
  Anti-statik Kontakt akymy 4KV-howa çykarylyşy 8KV (özleşdirmek elýeterli ≥16KV)
  Iş derejesi ≤8W
  Wibrasiýa subutnamasy GB242 standarty
  Päsgelçilik EMC | EMI anti-elektromagnit päsgelçilik
  Gorag Öň paneli IP65 tozan geçirmeýän suw geçirmeýän
  Gabygyň reňki Gara
  Daşky gurşawyň temperaturasy <80%, Kondensasiýa gadagan
  Iş temperaturasy Işlemek : -10 ° ~ 60 ° orage Saklamak : -20 ° ~ 70 °
  Dil menýusy Hytaý dili 、 Iňlis 、 Gemman 、 Fransuz 、 Koreýçe 、 Ispan 、
  Italiýa 、 Russiýa
  Gurmak tertibi Içine oturdylan gysga / diwar asylýan / iş stoly söýgüli ýaý / bukulýan esas / kantilýwer görnüşi
  Kepillik Computerhli kompýuter 1 ýylda hyzmat etmek üçin mugt
  Bejeriş şertleri Üç kepillik: 1 kepillik abatlamak, 2 kepillik çalyşmak, 3 kepillik satuw girdejisi. Saklamak üçin poçta
  I / O interfeýs parametri DC port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
  DC port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniksi 3 pin
  Duýgur funksiýa 1 * USB-B daşarky interfeýs
  VGA 1 * VGA IN
  HDMI 1 * HDMI IN
  DVI 1 * DVI IN
  PC AUDIO 1 * PC AUDIO
  EARFON 1 * nauşnik
  Gaplamak sanawy NW 4.5KG
  Önümiň ululygy 414 * 270 * 60.5mm
  Içerki trepanning aralygy 396 * 252mm
  Kartonyň ululygy 500 * 355 * 125mm
  Kuwwatly adapter Meýletin
  Elektrik liniýasy Meýletin
  Gurmak üçin bölekler Içine oturdylan gysga * 4 , PM4x30 nurbat * 4
  Ekran Ekranyň ululygy 21.5 dýuým senagat ekrany
  Ekranyň çözgüdi 1920 * 1080
  Uminagty 250 cd / m2
  Reňk kwantiti 16.7M
  Kontrast 1000: 1
  Görkeziş aralygy 85/85/80/80 (Görnüşi) (CR≥10)
  Ölçegi görkeziň 476.64 (W) × 268.11 (H) mm
  Duýgur parametr Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
  Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
  Faceerüsti gatylyk > 7H
  Netijeli duýgurlyk güýji 45g
  Aýna görnüşi 50 milliondan gowrak gezek
  Inagtylyk > 85%
  Parametr Kuwwat beriji re modeimi 12V / 5A daşarky güýç adapteri / senagat interfeýsi
  Kuwwat aýratynlyklary 100-240V , 50-60HZ
  Imput naprýa .eniýesi 9-36V / 12V
  Anti-statik Kontakt akymy 4KV-howa çykarylyşy 8KV (özleşdirmek elýeterli ≥16KV)
  Iş derejesi ≤18W
  Wibrasiýa subutnamasy GB242 standarty
  Päsgelçilik EMC | EMI anti-elektromagnit päsgelçilik
  Gorag Öň paneli IP65 tozan geçirmeýän suw geçirmeýän
  Gabygyň reňki Gara
  Gurmak tertibi Içine oturdylan gysga / diwar asylýan / iş stoly söýgüli ýaý / bukulýan esas / kantilýwer görnüşi
  Daşky gurşawyň temperaturasy <80% , Kondensasiýa gadagan
  Iş temperaturasy Işlemek : -10 ~ 60 ° C orage Saklamak -20 ~ 70 ° C.
  Dil menýusy Hytaý 、 Iňlis 、 Gemman 、 Fransuz 、 Koreý 、 Ispan 、 Italiýa 、 Russiýa
  Kepillik Computerhli kompýuter 1 ýylda hyzmat etmek üçin mugt
  Bejeriş şertleri Üç kepillik: 1 kepillik abatlamak, 2 kepillik çalyşmak, 3 kepillik satuw girdejisi. Saklamak üçin poçta
  I / O interfeýs parametri DC port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
  DC port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniksi 3 pin
  Duýgur funksiýa 1 * USB-B daşarky interfeýs
  VGA 1 * VGA IN
  HDMI 1 * HDMI IN
  DVI 1 * DVI IN
  PC AUDIO 1 * PC AUDIO
  EARFON 1 * nauşnik
  Gaplamak sanawy NW 5.5KG
  Önümiň ululygy 560 * 358 * 66mm
  Içerki trepanning aralygy 536.3 * 340mm
  Kartonyň ululygy 645 * 443 * 125mm
  Kuwwatly adapter Meýletin
  Elektrik liniýasy Meýletin
  Gurmak üçin bölekler Üç kepillik: 1 kepillik abatlamak, 2 kepillik çalyşmak, 3 kepillik satuw girdejisi. Saklamak üçin poçta
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň